Cựu ước | Chương - Đavit và Bat-shêba

Kinh Thánh Bằng Hình | Phiên bản 1.1 (2014) | Liên hệ: cuhiep@gmail.com