Cựu ước | Chương - Sự khôn ngoan của vua Salômôn

Kinh Thánh Bằng Hình | Phiên bản 1.1 (2014) | Liên hệ: cuhiep@gmail.com