Cựu ước | Chương - Êlia tế lễ trên núi Karmel

Kinh Thánh Bằng Hình | Phiên bản 1.1 (2014) | Liên hệ: cuhiep@gmail.com