Tân ước | Chương - Cuộc hành trình thứ nhất bắt đầu

Kinh Thánh Bằng Hình | Phiên bản 1.1 (2014) | Liên hệ: cuhiep@gmail.com