Tân ước | Chương - Sứ mạng Gioan

Kinh Thánh Bằng Hình | Phiên bản 1.1 (2014) | Liên hệ: cuhiep@gmail.com