Tân ước | Chương - Khải huyền của Gioan (Khải Huyền)

Kinh Thánh Bằng Hình | Phiên bản 1.1 (2014) | Liên hệ: cuhiep@gmail.com