Tân ước | Chương - Những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu

Kinh Thánh Bằng Hình | Phiên bản 1.1 (2014) | Liên hệ: cuhiep@gmail.com